Επιδιώξεις του έργου

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη, η δοκιμή και η εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών και πρωτοβουλιών, οι οποίες επιτρέπουν την πιο αποτελεσματική ένταξη των γυναικών μεταναστριών και προσφύγων στις Ευρωπαϊκές κοινωνίες.


Στόχοι

1. Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου Ευρωπαϊκών ικανοτήτων, το οποίο θα γεφυρώνει τις ανάγκες των γυναικών υπηκόων τρίτων χωρών, του τριτογενούς τομέα/των ΜΚΟ και του επιχειρηματικού τομέα με τους τομείς του εθελοντισμού και της κοινωνικής ένταξης των γυναικών μεταναστριών.

2. Η αύξηση της ικανότητας των γυναικών μεταναστριών για μια εποικοδομητική και βιώσιμη κοινωνικοπολιτιστική συμμετοχή στις χώρες υποδοχής: α) Τόνωση της στρατηγικής επενδύσεων τους μέσω αποτελεσματικών κοινωνικών δραστηριοτήτων και κοινωνικών δραστηριοτήτων που προσανατολίζονται προς την επίτευξη στόχων. β) Διευκόλυνση τους στην υπερνίκηση των εσωτερικών φραγμών λόγω φύλου γ) Η δημιουργία μιας διαρθρωμένης πορείας για την μετάβαση τους από τις καθημερινές κοινωνικές δραστηριότητες σε βιώσιμα κοινωνικά έργα.

3. Η επέκταση και αύξηση της ευελιξίας του εθελοντικού και του επιχειρηματικού τομέα, στα πλαίσια των οποίων επιθυμούν να συμμετάσχουν οι γυναίκες μετανάστριες, να ασκήσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες ή να αναζητήσουν απασχόληση.

4. Η βελτίωση της προβολής, των κοινωνικών αντιλήψεων και της κοινωνικής αξίας των γυναικών μεταναστριών στις Ευρωπαϊκές κοινωνίες.

5. Η δημιουργία μιας πολυτομεακής συνεργασίας μεταξύ του επιχειρηματικού τομέα, της κοινωνίας των πολιτών και των γυναικών μεταναστριών στην Ευρώπη.


Περισσότερα για το έργο


This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
[Project number: AMIF-2016-AG-INTE-01] - Privacy Policy