Το έργο θα αρχίσει με τη δημιουργία ενός πλαισίου ικανοτήτων με μια ολοκληρωμένη ανάλυση των αναγκών των μεταναστριών γυναικών υπηκόων τρίτων χωρών στον τομέα της κοινωνικής συμμετοχής και θα συνεχίσει με τη δημιουργία και την εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων για να ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτές, χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές που υπάρχουν διαθέσιμες στον τομέα της εκπαιδευτικής, κοινωνικής και πολιτισμικής ενσωμάτωσης όπως είναι η καθοδήγηση, η ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και η ενίσχυση της προσωπικής εμπιστοσύνης.

Το έργο SMART Volunteering, το οποίο υποστηρίζεται από την μεθοδολογία του Circles™ (που αναπτύχθηκε από την Inova στο Ηνωμένο Βασίλειο) σε συνδυασμό με τη χρήση μιας μακροπρόθεσμης βιώσιμης εικονικής πλατφόρμας, θα έχει μια πανευρωπαϊκή συνάφεια και το περιεχόμενο της θα καθορίζεται από τους εταίρους του έργου συμπεριλαμβανομένων και των ιδίων των γυναικών μεταναστριών, της κοινωνίας των πολιτών, καθώς επίσης και των επιχειρήσεων.


Περισσότερα για το έργο


This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
[Project number: AMIF-2016-AG-INTE-01] - Privacy Policy