Output - WP1
WP1: Πλαίσιο ικανοτήτων SMART Volunteering για την κοινωνική ένταξη των γυναικών μεταναστριών υπηκόων τρίτων χωρών

Το Πακέτο Εργασιών (ΠΕ) 1 έχει ως στόχο την αναγνώριση:
α. των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες μετανάστριες υπήκοοι τρίτων χωρών στην επίτευξη μιας ομαλής κοινωνικής, εκπαιδευτικής και πολιτιστικής ένταξης, εξερευνώντας την κατανόηση τους αναφορικά με τον όρο «εθελοντισμό» και τα οφέλη που θα μπορούσε να αποφέρει στην κοινωνική και οικονομική τους ένταξη, αν έπρατταν τον εθελοντισμό με ένα πιο στρατηγικό τρόπο.
β. των αντιλήψεων και τη κατανόηση του όρου “SMART” Volunteering μεταξύ των ΜΚΟ και του τριτογενούς τομέα, ο οποίος στηρίζει στο παρόν στάδιο τις γυναίκες μετανάστριες υπηκόους τρίτων χωρών.
γ. των αντιλήψεων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός τομέας στην ένταξη των γυναικών μεταναστριών υπηκόων τρίτων χωρών και των εργασιών που πραγματοποιούν στο τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε την ολοκληρωμένη αναφορά:

Δείτε την αναφορά
Output - WP2
WP2: Πρόγραμμα Κατάρτισης SMART Volunteering

Στα πλαίσια του ΠΕ2, η εταιρική σχέση θα προσφέρει τη Κατάρτιση Ευαισθητοποίησης/ Ενημέρωσης SMART Volunteering σε εθελοντικές οργανώσεις, ΜΚΟ, κοινωνικούς λειτουργούς, εθελοντές, καθώς και σε συμβούλους επιχειρήσεων και σε οργανισμούς κατάρτισης επιχειρήσεων. Σε κάθε χώρα εταίρο θα πραγματοποιηθεί μια τετράμηνη κατάρτιση σε 16- 20 εκπαιδευόμενους (πρόσωπο με πρόσωπο και διαδικτυακές συναντήσεις). Τα αποτελέσματα του παρόντος ΠΕ θα εξεταστούν περαιτέρω και θα βελτιωθούν στα πλαίσια του ΠΕ3. Όσα άτομα από την κοινωνία των πολιτών και τους επιχειρηματικούς τομείς έχουν συμμετέχει στις εκπαιδεύσεις θα μπορούν να λάβουν μέρος και στους Κύκλους Διαφορετικότητας (Diversity Circles™). Για το σκοπό αυτό, θα αναπτυχθούν εκπαιδευτικά εγχειρίδια και οδηγοί συντονιστών, τα οποία θα βοηθήσουν στον συντονισμό της διαδικασίας εκπαίδευσης των εκπαιδευτών.

Περισσότερα
Output - WP3
WP3: Κύκλοι Καθοδήγησης και Διαφορετικότητας (Mentoring and Diversity Circles™)

Η Inova έχει αναπτύξει καινοτόμα προγράμματα κατάρτισης σε θέματα προσωπικής εξέλιξης μέσω μιας μεθοδολογίας μεικτής μάθησης, η οποία βασίζεται στην Ενεργό Μάθηση: Κύκλοι Καθοδήγησης (Mentoring Circles™), Κύκλοι Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας (Career Circles™) και Κύκλοι Επιχειρήσεων (Enterprise Circles™). Οι Κύκλοι Καθοδήγησης (Mentoring Circles™) θα προσφέρονται στις γυναίκες μετανάστριες που προέρχονται από τρίτες χώρες, ώστε να δημιουργήσουν τη δική τους πορεία μάθησης προς την κοινωνική και την πολιτιστική ένταξη. Σε συνδυασμό με την πρόσωπο με πρόσωπο και διαδικτυακή αφήγηση, οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να ενδυναμώσουν τους εαυτούς τους και να εμπνεύσουν τους ομότιμούς τους. Οι Κύκλοι Καθοδήγησης (Mentoring Circles™) για γυναίκες μετανάστριες που προέρχονται από τρίτες χώρες συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων του έργου για τη κοινωνική και πολιτιστική ένταξη μέσω της ανάπτυξης ενός προγράμματος υψηλής ποιότητας, το οποίο στηρίζει τις γυναίκες μετανάστριες σε όλη την Ευρώπη, ώστε να αναγνωρίζουν καλύτερα τις δεξιότητες τους και να μάθουν πώς να τις μεταφέρουν σε μια νέα χώρα, εντός ενός νέου κοινωνικού πλαισίου. Οι Κύκλοι Καθοδήγησης (Mentoring Circles™) θα βοηθήσουν τις γυναίκες μετανάστριες να βελτιώσουν τη κοινωνική, τη πολιτιστική, ακόμα και τη πολιτική τους συμμετοχή, θα τους διδάξουν τα δικαιώματα τους και θα τους στηρίξουν στην ανάπτυξη ενός αναλυτικού και κριτικού μυαλού. Μέσω των προγραμμάτων, δίνεται η ευκαιρία στις γυναίκες μετανάστριες να αντιμετωπίσουν την κοινωνική και την αυτοεπιβαλλόμενη απομόνωση. Επίσης, τους επιτρέπεται η αναζήτηση ευκαιριών SMART Volunteering, οι οποίες έχουν πραγματικά κάτι να τους προσφέρουν (βαθύτερη κοινωνική ενσωμάτωση σε συνδυασμό με πολύτιμη εργασιακή πείρα). Επιπλέον, οι Κύκλοι (Circles™) θα βοηθήσουν τις γυναίκες μετανάστριες να αντισταθούν στην ανάληψη εθελοντικής εργασίας, η οποία δε συνδέεται ούτε με τις δεξιότητες που επιθυμούν να αναπτύξουν, αλλά και ούτε με τους τομείς στους οποίους επιθυμούν να είναι ενεργές.

Περισσότερα
Output - WP4
WP4: Εκστρατεία Προτύπων Ρόλου

Στα πλαίσια του έργου SMART Volunteering, έχουμε την αποστολή όπως δημιουργήσουμε μια ενημερωτική εκστρατεία παρουσιάζοντας τις μετανάστριες και τις ιστορίες επιτυχίας τους ως πρότυπα ρόλων για τις Ευρωπαϊκές κοινωνίες και να συνεισφέρουμε στην κοινωνική τους ενσωμάτωση. Πράγματι, στην κοινωνία μας δεν είναι οι ιστορίες ζωής αυτού του είδους που θεωρούνται ως πρότυπα ρόλων/ παραδείγματα προς μίμηση, αλλά πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίο για πολλούς να μπορούν να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους και να είναι περήφανοι για το τι έχουν επιτύχει μέχρι στιγμής (είτε σε επαγγελματικό ή και προσωπικό επίπεδο)..

Ο στόχος της εκστρατείας είναι να υποστηρίξει τις γυναίκες υπηκόους Τρίτων χωρών με το να αφηγηθούν τις ιστορίες τους και να υιοθετήσουν μια αποτελεσματική ενσωμάτωση τους στην κοινωνία με το να:

  • Μοιραστούν τις ιστορίες τους σε ένα ασφαλές περιβάλλον, κατανοούν την αξία της εμπειρίας τους και ενδυναμώνουν τον εαυτό τους. Καταπολεμούν τα στερεότυπα όσον αφορά τη μετανάστευση και δημιουργούν ένα θετικό αντίκτυπο στις κοινωνίες φιλοξενίας.
  • Ενημερώσουν για τη θετική συνεισφορά των μεταναστών και να βελτιώσουν την εικόνα των μεταναστριών στην Ευρώπη.
  • Ευαισθητοποιήσουν το κοινό με το να προωθήσουν μια θετική εικόνα των γυναικών ούτως ώστε να έχουν αντίκτυπο σε όλους τους Ευρωπαϊκούς πληθυσμούς που φιλοξενούν τις μη-Ευρωπαίες γυναίκες, και έτσι να παρέχουν στήριξη σε ενδιαφερόμενους φορείς.
  • Αλλάζουν τις στάσεις με το να εμπλέκουν το κοινό στον σκοπό μας. Έτσι, θέλουμε τη βιωσιμότητα της ιδέας του έργου μας και αυτής της εκστρατείας να αποτελέσει κατευθυντήρια γραμμή για το μέλλον. Θέλουμε να το μοιραστούμε ως πρότυπο για μια στοχαστική εκστρατεία, για να υποστηρίξουμε την αλλαγή που είναι εγγενής σε οποιοδήποτε έργο.

Μπορείτε να βρείτε την εκστρατεία με τα βίντεο πιο κάτω και είστε ευπρόσδεκτοι να μοιραστείτε μαζί μας τη δική σας ιστορία! Έχουμε δημιουργήσει για εσάς ένα σύντομο Οδηγό Αφήγησης Ιστοριών για Κοινωνική Ενσωμάτωση για να μοιραστείτε την ιστορία σας με μια δυναμική επικοινωνιακή μέθοδο.

Απολαύστε την εκστρατεία και συμμετέχετε μαζί μας!

Δείτε τον Οδηγό Οι ιστορίες μας

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
[Project number: AMIF-2016-AG-INTE-01] - Privacy Policy